Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

Pharmaca Health Intelligencen (ent. Lääketietokeskus) tuottama kymmenestä verkkokurssista koostuva kokonaisuus kouluttaa turvalliseen lääkehoitoon. Aihetta käsitellään sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden näkökulmasta. Kurssit antavat konkreettisia esimerkkejä ja tarpeellista tukea arjen pulmatilanteisiin. Lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö on aihekokonaisuus, jota on hyvä kerrata säännöllisin väliajoin.

Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät ajankohtaista tietoa, aktivoivia potilastapauksiin liittyviä tehtäviä ja lyhyitä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista. Kurssit ovat lääkealan asiantuntijoiden tekemiä.

Suoritettuasi Turvallinen lääkehoito hoitotyössä -kurssin ymmärrät, miten keskeinen ja vastuullinen rooli sinulla on onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon toteutuksessa, mistä turvallinen lääkehoito koostuu ja mihin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota työssäsi estääksesi lääkityspoikkeamia.

Kotihoidon lääkitysturvallisuus -kurssin avulla vahvistat asiakkaan kotona tapahtuvan lääkehoidon osaamistasi. Kurssilla opit tunnistamaan kotihoidon asiakkaan lääkehoidon ongelmakohdat ja saat vinkkejä mm. lääkehoidon ohjaamiseen ja neuvontaan.

Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä. Lääkehaitta – miten toimin? -kurssilla opit tunnistamaan yleisimmät haittavaikutustilanteet ja tekemään lääkkeiden haittavaikutusepäilyistä ilmoituksen. Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista ja parannat potilasturvallisuutta.

Lääkehoidon seuranta -kurssilla perehdyt potilaan lääkehoidon seurannan periaatteisiin. Opit hyvät toimintatavat toteutetun lääkehoidon ja hoidon vaikutusten kirjaamiseksi. Osaat raportoida olennaisen tiedon potilaan voinnista muille hoitotyön ammattilaisille ja lääkärille.

Iäkkään monilääkitys -kurssilla opit, mitä asioita hoitajan pitää osata ja selvittää turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi kotihoidossa tai hoivakodissa. Aihetta käsitellään potilastapauksen kautta: kun iäkäs, monilääkitty potilas kotiutuu sairaalasta. Kurssilla pureudut monilääkityksen haasteisiin ja opit toimimaan omassa roolissasi oikein.

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa -kurssilla perehdyt yleisimpiin suonensisäisiin eli IV-antibioottihoitoihin. Opit perusperiaatteita infektioiden ja niihin liittyvän IV-antibioottihoidon toteuttamisesta ja seurannasta.

PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet hidastavat tai kiihdyttävät keskushermoston toimintaa. Kurssilla opit niiden turvallista käyttöä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osaat myös toimia oikein näihin lääkkei-siin liittyvissä vaara- ja haittatilanteissa, kuten väärinkäyttöepäilyssä tai yliannostuksen yhteydessä.

Mitkä sinun työhösi liittyvät lääkkeet ovat riskilääkkeitä ja mitä riskejä niihin liittyy? Tunnetko riskilääkkeet? -kurssilla käsittelemme perusterveydenhuollon, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon yleisimpiä riskilääkkeitä hoitajien työn kannalta. Videot opastavat toimimaan nopeasti ja oikein sekä parantamaan potilasturvallisuutta.

Iäkkään kivun hoito -kurssilla opit, miten kipua hoidetaan, kun potilas on iäkäs. Kertaamme kivun eri tyypit, kipulääkkeet ja kivun lääkkeettömät hoitomuodot.

Inhaloitavat lääkevalmisteet -kurssilla perehdyt tavallisimpien hengityselinsairauksien inhaloitavaan lääkehoitoon. Opit perusperiaatteita inhaloitavista lääkkeistä ja lääkehoidon toteuttamisesta.

Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille. IV-antibioottihoitoa käsittelevä kurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Turvallinen lääkehoito hoitotyössä (Verkkokurssi)
  • Kotihoidon lääkitysturvallisuus (Verkkokurssi)
  • Lääkehaitta — miten toimin? (Verkkokurssi)
  • Iäkkään monilääkitys (Verkkokurssi)
  • Lääkehoidon seuranta (Verkkokurssi)
  • IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa (Verkkokurssi)
  • Iäkkään kivunhoito (Verkkokurssi)
  • Tunnetko riskilääkkeet? (Verkkokurssi)
  • PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet (Verkkokurssi)
  • Inhaloitavat lääkevalmisteet (Verkkokurssi)